ترجمه مقاله

پاراوان

pārāvān

دیواری قابل جابجا شدن که از تخته و پارچه ساخته می‌شود و به‌وسیلۀ آن قسمتی از یک فضا را از قسمت دیگر جدا می‌کنند.

ترجمه مقاله