ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پار

pār

۱. در سال گذشته.
۲. (اسم) سال گذشته؛ سال پیش؛ پارسال؛ پایار: ◻︎ فراوان خوش‌ترم امروز از دی / فراوان بهترم امسال از پار (فرخی: ۱۴۴).

۱. پارسال، پارینه، سالگذشته
۲. پاره، دریده، کهنه
۳. تکه، قطعه
۴. پرش، پرواز
۵. چرم

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ