ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پادزهر

pādzahr

هر دارویی که برای دفع سم به کار برود؛ ضدزهر؛ تریاق.

پاد، پازهر، تریاک، تریاق، ضد، مخالف ≠ زهر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ