ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

پاد

pād

ضد؛ مخالف (در ترکیب با کلمۀ دیگر): پادتن، پادزهر.

۱. پادزهر، ضد، مخالف
۲. حامی، دارنده، نگهبان
۳. اورنگ، تخت، سریر

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما