پات

pāt

اورنگ؛ تخت.

۱. اورنگ، پاد، تخت، سریر
۲. مات

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما