ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ویلان

veylān

سرگردان؛ آشفته؛ گمراه؛ سرگشته؛ دربه‌در.

آواره، بیتربیت، سرگردان، گمراه، گمگشته، متحیر، ول، ولنگار، هرزه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ