ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ویرانی

virāni

خرابی.

انهدام، تخریب، خرابی، هدم ≠ آبادانی، عمارت

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ