ترجمه مقاله

ونج

vanj

= گنجشک: ◻︎ شکار باز، خرچال و کلنگ است / شکار واشه، ونج است و کبوتر (عنصری: ۳۳۲).

ترجمه مقاله