ترجمه مقاله

ولگرد

velgard

۱. بیکاره؛ هرزه.
۲. هرزه‌گرد؛ کسی که بیهوده راه می‌رود.

بیسروپا، بیکار، بیکاره، ولو، هرزهگرد، هرزه، هرزهپا

ترجمه مقاله