ترجمه مقاله

ولوغ

voluq

زبان زدن سگ به ظرف؛ خوردن یا لیسیدن سگ چیزی را که در ظرف است.

ترجمه مقاله