ترجمه مقاله

ولنگار

vele(a)ngār

بی‌قید؛ بی‌پروا؛ بی‌بندوبار.

بدردنخور، بیبندوبار، بیتربیت، سهلانگار، شلخته، ولو، ویلان، هرزه

ترجمه مقاله