ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

وفا

vafā

به‌جا آوردن عهد و پیمان؛ نگهداری عهد‌و‌پیمان؛ پایداری در دوستی.

ایفایعهد، پیمانپایی، دوستی، صمیمیت ≠ جفا

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ