ترجمه مقاله

وعظ

va'z

۱. پند دادن؛ نصیحت کردن.
۲. (اسم) پند و اندرز.

۱. اندرز، پند، توصیه، موعظه، نصیحت
۲. تذکیر، خطابه، خطبه

ترجمه مقاله