ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

وعده

va'de

۱. نوید.
۲. قول؛ قرار.
۳. [قدیمی] خبر خوش دربارۀ آینده؛ مژده.

۱. بشارت، مژده، نوید
۲. بشارت، مژده، نوید
۳. پیمان، عهد، قرار، قول، میثاق
۴. دعوت، میعاد
۵. موعد، مهلت
۶. بار، دفعه، مرتبه ≠ وعید

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما