ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

وضو

vozu

شستن صورت و دست‌ها و مسح کشیدن بر سروپاها (در نزد شیعه و شستن پاها در نزد اهل سنت) پیش از نماز؛ دست‌نماز.

تطهیر، دستنماز، غسل

پادیاب، دست نماز

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ