وش

vaš

۱. (کشاورزی) غوزۀ پنبه.
۲. (کشاورزی) پنبه؛ پنبه‌دانه که در غوزه قرار دارد.
۳. [قدیمی] ریشۀ دستار.
۴. [قدیمی] نوعی بافتۀ ابریشمی.

خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما