ترجمه مقاله

وشتی

vašti

خوبی؛ خوشی.

ترجمه مقاله