ترجمه مقاله

وسوسه

vasvase

۱. وسواس پیدا کردن؛ بد اندیشیدن؛ پیدا شدن اندیشۀ بد در دل انسان.
۲. (تصوف) تحریکات شیطانی.

اغوا، انگیزش، بداندیشی، تحریص، تحریک، تلقین، وسواس

ترجمه مقاله