ترجمه مقاله

وسن

vasan

۱. نیاز؛ حاجت.
۲. خواب کوتاه؛ چرت.

ترجمه مقاله