ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

وسط

vasat

۱. میانه؛ میان چیزی.
۲. چیزی که نه خوب باشد نه بد.

۱. بین، حاق، مابین، میان، میانه
۲. مرکز
۳. قلب
۴. بحبوحه

میان، میان

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ