ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

ورغ

varq

بندی که از چوب و علف یا سنگ و خاک برای برگرداندن مجرای آب بر روی نهر می‌بستند: ◻︎ آب هر چه بیشتر نیرو کند / بند ورغ سست‌بوده بفگند (رودکی: ۵۳۲).

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما