ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ورشکستگی

varšekastegi

حالت بازرگانی که در تجارت زیان دیده و بدهی او بیش از دارائیش باشد؛ درماندگی در کسب و تجارت.

افلاس، خانهخرابی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ