ترجمه مقاله

ورشان

varašān

نوعی کبوتر صحرایی تیره‌رنگ با دُمی سفید؛ قمری.

ترجمه مقاله