ترجمه مقاله

وراثت

verasat

۱. میراث بردن.
۲. (اسم) (زیست‌شناسی) منتقل شدن صفات والدین به فرزند از طریق ژن.

همریگ

ترجمه مقاله