ترجمه مقاله

وراث

vorrās

= وارث

بازماندگان

ترجمه مقاله