ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ود

va(o,e)d[d]

دوستی؛ عشق و محبت.

۱. دوستی، محبت، محب
۲. بد ≠ عداوت،
۳. خوب

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ