ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

وحشیگری

بربریت، توحش، ددمنشی، درندهخویی، سبعیت ≠ تمدن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ