ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

وثوق

vosuq

اعتماد؛ اطمینان.

اطمینان، اعتقاد، اعتماد، ثقه، خاطرجمعی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ