ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

وثوب

vosub

جستن؛ جهیدن.

برجستن، جستن، حمله کردن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ