ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

وثاق

vosāq

۱. اتاق؛ خانه: ◻︎ دوش سرمست آمدم به وثاق / با حریفی همه وفا و وفاق (انوری: ۲۶۹).
۲. خیمه؛ سراپرده.
۳. مسکن؛ منزل.

۱. اقامتگاه، خانه، ماوا، مسکن، منزل
۲. اردوگاه، خرگاه، خیمه
۳. بند، ریسمان، زنجیر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ