ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

واگیر

vāgir

ویژگی بیماری که از یکی به دیگری سرایت می‌کند.

آلودهساز، ساری، مسری

واگیر

لغت‌نامه دهخدا

واگیر. (اِمص مرکب ) سرایت . (ناظم الاطباء). || چون دو حریف کشتی گیرند و یکی دیگری را بر زمین زند او گوید که من بی خبر بودم هان واگیر است یعنی دوباره کشتی باید گرفت . (آنندراج ). نام فندی در کشتی گیری . (ناظم الاطباء) : وقت واگیر تو شاید به فسون و ن

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما