ترجمه مقاله

واژه

vāže

لغت؛ کلمه.

کلمه، لغت، لفظ

ترجمه مقاله