ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

واماندگی

vāmāndegi

بازماندگی؛ عقب‌افتادگی.

خستگی، درماندگی، عقبماندگی، فرسودگی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ