ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

والادگر

vālādgar

بنّایی که دیوار گلی چینه‌چینه می‌سازد؛ بنّا؛ معمار.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ