ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

وال

vāl

نوعی پارچۀ ابریشمی.

۱. بال، جناح
۲. بالن، نهنگ
۳. حریر
۴. والا

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ