ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

واقف

vāqef

۱. (فقه، حقوق) وقف‌کننده.
۲. داننده و آگاه.
۳. [قدیمی] ایستاده؛ بازایستاده.

۱. آگاه، باخبر، بیدار، خبیر، شناسا، عارف، مخبر، مسبوق، مستحضر، مطلع، وارد
۲. بانی، وقفکننده ≠ بیخبر

آگاه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ