ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

واقعه رسیده

vāqe'ere(a)side

بلارسیده؛ مصیبت‌دیده.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ