ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

واسع

vāse'

۱. فراخ؛ گشاد.
۲. گشایش‌دهنده.

پهناور، جادار، فراخ، فضادار، گشاد، وسیع ≠ ضیق

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ