ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

وارف

vāref

۱. ممتد؛ وسیع؛ گسترده.
۲. ویژگی گیاه سبز و گوالیده.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ