ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

وادادن

vādādan

۱. [عامیانه، مجاز] تسلیم شدن.
۲. [عامیانه، مجاز] ول‌ شدن؛ شل شدن: وادادن گچ.
۳. (مصدر متعدی) [قدیمی] دادن.
۴. (مصدر متعدی) [قدیمی] پس دادن.
۵. (مصدر متعدی) [قدیمی] بازدادن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ