ترجمه مقاله

واخیدن

vāxidan

پنبه را از پنبه‌دانه جدا کردن؛ پنبه زدن.

ترجمه مقاله