ترجمه مقاله

واخواهی

vāxāhi

اعتراض نسبت به حکمی که در مورد فرد غایب در دادرسی صادر شده؛ اعتراض نسبت به حکم غیابی.

۱. اعتراض، پرخاش
۲. رد، نکول

ترجمه مقاله