ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هیچ کاره

hičkāre

بیکاره؛ کسی که کاری از او برنیاید و به ‌درد کاری نخورد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ