ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هیچ

hič

۱. ناچیز؛ اندک.
۲. بیهوده.
۳. [قدیمی] معدوم.
۴. [قدیمی] هر.

ابداً، اصلاً، بهیچوجه، بیهوده، پوچ، تهی، خالی، صفر، نابود

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ