ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هیزم

hizom

چوب خشک یا شاخۀ خشک درخت که به‌ درد سوزاندن می‌خورد؛ هیمه.

چوبخشک، حطب، هیمه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ