ترجمه مقاله

هی

hey

۱. کلمۀ تنبیه در مقام آگاه ساختن و خبردار کردن: ◻︎ هشیار شو که مرغ چمن مست گشت هان / بیدار شو که خواب عدم در پی است هی (حافظ: ۸۵۸).
۲. در مقام تحسین.
۳. در مقام تهدید و تخویف.
۴. نهیب.
⟨ هی‌ زدن: (مصدر لازم) نهیب زدن.
⟨ هی‌ کردن: (مصدر لازم و مصدر متعدی) راندن حیوانات.

ترجمه مقاله