ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هچه

hače

چوب دوشاخه که در بغل درخت یا زیر شاخۀ خمیده بزنند تا راست بایستد؛ دوهچه.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ