ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هوشمندی

hušmandi

زیرکی؛ زرنگی؛ دارای هوش بودن.

ادراک، بخردی، خردمندی، دها، ذکاوت، زیرکی، فراست، فقاهت، هوشیاری ≠ بیخردی، نابخردی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ