ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هوس

havas

۱. خواهش نفس؛ مرادف هوا.
۲. نوعی جنون؛ دیوانگی؛ سبکی عقل.
⟨ هوس کردن: (مصدر لازم و مصدر متعدی) به‌ چیزی میل پیدا کردن؛ آرزومند چیزی شدن.

۱. شهوت، میل، هوی
۲. اشتیاق، تمایل، خواهش، رغبت، سودا، شوق، مطمع، میل

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ