ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هوانورد

havānavard

رانندۀ هواپیما؛ خلبان.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ